Latin Name: Actaea pachypoda

Other Names: Doll’s Eyes